กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
 ราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บาท
 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ บาท
 ระยะเวลาในการถือครองกรรมสิทธิ์  ปี
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เกิน 1 ปี
ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 1 ปี
วงเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน บาท
 
1. คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ บาท
 ค่าธรรมเนียมการโอน 2 % บาท
2. คำนวณค่าจดจำนอง
 วงเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน บาท
(คิดอัตรา 1% ของวงเงินจดจำนอง แต่ไม่เกินในวงเงิน 200,000 บาท)
 คิดเป็นค่าจดจำนอง บาท
* หมายเหตุ จะคิดค่าจดจำนอง เฉพาะในกรณีที่ทางผู้ซื้อกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น โดยผู้ซื้อ จะต้องเป็นฝ่ายชำระ
3. การคำนวณค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีรายได้ตามอัตราก้าวหน้าที่รัฐบาลกำหนด บาท
 
 ค่าอากรแสตมป์ บาท
(คิดอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ บาท
(คิดอัตรา 3.3% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
  * หมายเหตุ ถ้าผู้ขายอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายต้องเสียค่าอากรแสตมป์
สรุปค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน
1. ค่าธรรมเนียมการโอน บาท
2. ค่าจดจำนอง บาท
3. ค่าอากรแสตมป์/ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ บาท
4. รวมค่าใช้จ่าย บาท
 
หรือ คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์การคำนวณภาษี
กรมที่ดิน: http://www.dol.go.th/
กรมสรรพากร: http://www.rd.go.th/publish/